(05) 347 8466      toimisto@liikennevuorela.fi

Tietosuojakäytäntö yrityksessämme

1. Yleistä

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

*käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
*käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
*kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
*kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
*päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
*säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 

2. Tietolähteet ja tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään vain tiedot antavalta henkilöltä itseltään. Nimitietoja saadaan myös matkatoimistoilta varauslistojen muodossa.

Henkilötietoja kerätään vastaanotettaessa

*tarjouspyyntöä
*kuljetus- tai valmismatkatilauksia
*työhakemuksia
*asiakaspalautteita
*löytötavarakyselyjä
*muita tiedusteluja tai varauksia

 

3. Henkilötietojen kerääminen

Kerättävien tietojen laajuus riippuu asiayhteydestä; matkavarauksissa yhteystietojen lisäksi tarvitaan mm. syntymäaika, kun taas löytötavarakyselyissä riittävät yhteystiedot.

Henkilötietoja kerätään vain yllä (1) mainituissa tilanteissa seuraavasti:


Tarjouspyyntö:

*ajankohta, kuljetuksen kesto sekä ryhmän koko
*asiakkaan yhteystiedot; nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

Kuljetus- tai valmismatkatilaukset:

*ajankohta, kuljetuksen kesto sekä ryhmän koko
*asiakkaan yhteystiedot; nimi, puhelinnumero / sähköpostiosoite, laskutustiedot
*syntymäaika (valmismatkat sisältäessään laivamatkan)

 

Työhakemukset:

*hakija määrittelee, mitä tietoja lähettää yritykseen
*ajokorttiluokka
*nimi, sähköpostiosoite / puhelinnumero
*koulutus, kielitaito,
*työkokemus

 

Asiakaspalautteet:

*verkkosivuillamme (liikennevuorela.fi) voi lähettää nimettömänä
*vastaamista varten tarvitaan nimi sekä puhelinnumero / sähköpostiosoite
*jatkoselvityksiä varten tapahtumapaikka ja -aika sekä kuljettu reitti

 

Löytötavarakyselyt:

*verkkosivuillamme (liikennevuorela.fi) voi lähettää nimettömänä
*vastaamista varten tarvitaan nimi sekä puhelinnumero / sähköopostiosoite
*jatkoselvityksiä varten tapahtumapaikk ja -aika sekä kuljettu reitti

 

4. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  4. käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
  5. käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
  6. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

 

5. Henkilötietojen säilyttäminen

*henkilötietoja säilytetään yhtiön omilla palvelimilla Suomessa
*ulkopuolisia palveluja tarjoavien yritysten tietoja säilytetään niin ikään palvelimilla Suomessa
*EU/ETA –alueen ulkopuolella ei säilytetä mitään tietoja
*säilytysaika riippuu käsiteltävästä tiedosta; mikäli tiedonsäilytys perustuu henkilön suostumukseen, säilytys päättyy, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa. Kirjanpitoon tallentuvat tiedot säilötään kirjanpitolain mukaisesti.

 

6. Lisätiedot

Lisätietoja tietosuojalaista saatte mm. osoitteesta tietosuoja.fi, yrityksemme toimintamalleista puolestaan osoitteesta
Liikenne Vuorela Oy
Vuorelanraitti 7
49750 KALLIOKOSKI
toimisto@liikennevuorela.fi